Privacy Policy

Privacy & Cookie Policy www.netcomm.be

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Netcomm BV, met maatschappelijke zetel te Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0628.671.648 (hierna: “Netcomm”).

Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.netcomm.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookie Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken
Artikel 2 – Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
Artikel 3 – Hoe we uw persoonsgegevens delen met derden
Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren
Artikel 5 – Uw rechten
Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
Artikel 7 – Cookies

ARTIKEL 1 WELKE GEGEVENS WE OVER U VERWERKEN

1. Netcomm verwerkt in het kader van haar werkzaamheden persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website;

Categorie 2, via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, uw e-mailadres en eventueel andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;

Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw naam, uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

Categorie 5, bij het aanmaken van klant na toezegging op een offerte: uw facturatiegegevens (o.a. de naam van de zaakvoerder, e-mailadres, telefoonnummer en bij eenmanszaken uw ondernemingsnummer);

Categorie 6, uit de lijst van voor het publiek opengestelde apotheken beschikbaar op de website van FAGG gegevens van vergunde apotheken (naam, adres, APB nummer, vergunninghouder van de apotheek).

Categorie 7, als service- en hosting provider in opdracht van ons cliënteel: identificatie- en contactgegevens die de gebruikers van de website vrijgeven en alle andere persoonsgegevens die zij verstrekken op de website. In het geval wij een website beheren van een apotheek verzamelen wij ook medische gegevens bij het opladen van een voorschrift.

2. Netcomm kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door uw registratie en gebruik van de Website;
 • onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

ARTIKEL 2 WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

1. Algemene doeleinden:

Netcomm zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website;
 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Netcomm zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Netcomm. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out
 • mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering van de door u bestelde dienst met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waar u om verzocht heeft en voor de facturatie ervan waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist;
 • Categorie 6: voor prospectie van cliënteel met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang voor het aanbieden van onze diensten en voor de continuïteit van onze onderneming. Het aantal contactpogingen in de prospectiefase wordt in de tijd beperkt;
 • Categorie 7: in opdracht van ons cliënteel het leveren van een dienst zoals het opzetten, beheren van de website met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst en waarvoor de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is.

2. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in elke mail.

ARTIKEL 3 HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

 1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:
  • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
  • financiële instellingen,
  • verzekeringsinstellingen,
  • freelancers,
  • Mailchimp
  • Inmotion Hosting
  • A2 Hosting
  • Upwork
  • Infibo
  • Clickup
  • Open Provider
  • Exact
  • OVH.

1. We delen uw persoonsgegevens met een beperkt aantal derde dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, meer bepaald Mailchimp, Inmotion Hosting, Upwork, Clickup en onze freelancers. Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, zorgen wij bij elke doorgifte voor gepaste veiligheidsmaatregelen. Als zodanig maken Mailchimp en Inmotion Hosting, gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Daarnaast sluiten wij verwerkersovereenkomsten met al onze freelancers.

2. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.ARTIKEL 4 HOELANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw facturatiegegevens bewaren we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum. Contactgegevens van cliënten bewaren we zolang de klantrelatie wordt behouden en tot 5 jaar na afloop daarvan, omwille van de continuïteit van de onderneming.

ARTIKEL 5 UW RECHTEN

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@netcomm.be, per post naar Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen of via een invulformulier op onze Website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

ARTIKEL 6 HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn al onze systemen slechts voor bepaalde personen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

In geen geval kan Netcomm aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

ARTIKEL 7 COOKIES

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

 

First Party

Naam

Domein

Herkomst

Functie

Bewaartermijn

_gid

.netcomm.be

Google Analytics

Deze cookie lijkt een unieke
waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.

1 dag

_ga

.netcomm.be

Google Analytics

Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van
de sites.

2 jaar

_gat

.netcomm.be

Google Analytics

Deze cookie wordt gebruikt om
het aantal internetverzoeken te beperken.

Tot het einde van de sessie.

 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw
Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@netcomm.be, per post naar
Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen of via het contactformulier op onze Website. Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.